افتخاری دیگر در کارنامه تک ماکارون کسب نشان ملی حاتم

چهارمین جشنواره ملی حاتم که توسط موسسه مطالعات خلیج فارس برگزار گردید.

چهارمین جشنواره ملی حاتم با محوریت تجلیل از برندها و بنگاهای برگزیده اقتصاد کشور براساس شایستگی و ارزش آفرینی ملی، با حضور جمعی از مسئولین کشوری و مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی در تاریخ 14 شهریور ماه برگزار گردید.

در این جشنواره از شرکتها و سازمانهایی که اقدام به تولید و خدمت در راستای ایجاد ارزش افزوده در تولید ملی و اجرای پروژه های شاخص ملی نقش موثری را ایفا نموده شرکت تک ماکارون در این جشنواره با ارائه مستندات مورد نظر کمیته علمی، توانست نشان ملی حاتم را در سه محور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کسب نماید و افتخاری دیگر را در کارنامه افتخارات خود ثبت نماید.

چهارمین جشنواره ملی حاتم
شرکت تک ماکارون در چهارمین جشنواره ملی حاتم