اسامی برندگان قرعه کشی جام جهانی تک ماکارون

قوانین شرکت در قرعه کشی جام جهانی تک ماکارون

قرعه کشی جام جهانی
 • یک کد ۱۰ کاراکتري شامل عدد و حروف (از چپ به راست: سه حرف لاتین و هفت عدد) در روي بسته بنـدي ها درج شـده که شـما بایـد این کد را به شـماره ۲۰۰۰۹۴۷۰ پیامک کنیـد، حتمًا بسـته (سلفون) اسـپاگتی غنی شـده جـام جهـانی و پنه ریگاته جام جهانی را تا انتهاي اعلام نتایـج قرعه کشـی نزد خود نگهدارید.
 • در هنگام ارسال پیامک، فونت گوشـی تلفن همراه خود را به حالت انگلیسـی تبـدیل کنیـد تا امکان ارسال درست کلیه کاراکترهاي عدد و حروف انگلیسی براي شما میسر باشد. قرار دادن فونت انگلیسی به حالت”کپیتال (فونت درشت)“ تاثیري در درست یا غلط بودن کد ندارد.
 • در متن پیام ارسالی فقط و فقط کـد منـدرج بر روي بسـته بنـدي را ارسال نماییـد. ارسال سایر اطلاعات ماننـد: نـام و نام خانوادگی، سن، تاریـخ تولیـد محصول و غیره، موجب ثبت غیرمعتبر و خطا در سیسـتم خواهد شد.
 • پس از ارسال کد، در صورت تایید کد به شـما یک شـماره ردیف متناظر تعلق خواهد گرفت که از طریق پیامک تایید به اطلاع شما خواهد رسید.
قرعه کشی جام جهانی
قرعه کشی جام جهانی
قرعه کشی جام جهانی
 • هر پیام ارسالی باید شامل یک کد قرعه کشـی باشد و براي ارسال بیش از یک کد قرعه کشـی، حتما هر کد را بطور جداگانه ارسال فرمایید.
 • ارسـال هر یـک کـد، معادل یک شانس براي برنـده شـدن بوده و به این ترتیب با ارسال کـدهاي بیشتر، شانس بیشتري براي برنده شدن خواهید داشت.
 • هیچ یک از کارکنان استخدامی شرکت تولیدي تک ماکارون و شرکت هاي تابعه مجاز به شرکت در قرعه کشی جام جهانی نبوده و در صورت برنده شدن جایزه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.
 • بـا توجه به اینکه دریـافت جایزه منوط به ارائه بسـته (سـلفون) توسط فرد برنـده است، حتما در حفظ و نگهداري بسته ها (سلفونها) تا زمان قرعه کشی و اعلام برنده کوشا باشید.
 • قرعه کشی در زمان اعلام شـده با حضور و نظارت مراجع ذیصلاح جهت نظارت بر صحت اجراي قرعه کشی برگزار خواهد شد.
قرعه کشی جام جهانی
قرعه کشی جام جهانی
قرعه کشی جام جهانی
 • مراسم قرعه کشـی جام جهانی تک ماکارون به صورت زنده با هماهنگی واحد بازرگانی صداوسـیما از شـبکه هاي سراسري صدا و سیما جمهوري اسلامی ایران پخش خواهد شد. (نام شبکه ها متعاقبا” اعلام می گردد)
 • قوانین مربوط به برندگان جوایز اعلام شده در زمان قرعه کشـی جام جهانی پس از بررسی بسته (سلفون) محصول و تایید صحت کد ارسالی بر روي بسته (سلفون) توسط کارشناسان این شرکت به برنده اهدا خواهد شد.
 • پس از اجراي قرعه کشی با برندگان تماس تلفنی گرفته شده و نتیجه به ایشان اعلام می شود.
قرعه کشی جام جهانی
قرعه کشی جام جهانی
 • برنـدگان بایـد حـداکثر تـا یک هفته پس از قرعه کشـی جام جهانی، بسـته محصول حاوي کـد ارسالی را به صورت حضوری و یـا از طریق پست سفارشـی به آدرسـی که با ایشان هماهنگ می شود ارسال نموده و همچنین اسکن صفحه اول شناسنامه/کارت ملی خود را ارائه نمایند.
 • در صورت عدم پاسـخگویی برنده و یا عدم تحویل بسته محصول تا حداکثر یک هفته پس از قرعه کشی جام جهانی تک ماکارون، نام ایشان از فهرست برندگان حذف خواهد شد و برنده دیگري جایگزین ایشان خواهد شد.
 • اهداي جایزه به برنده در زمان قرعه کشی منوط به ارائه بسته (سلفون) محصول اسپاگتی غنی شده جام جهانی و یا بسـته (سلفون) پنه ریگاته غنی شده جام جهانی ۲۰۲۲ است که کد مندرج بر روي آن کاملا واضح و خوانا بوده و دقیقا با کد ارسالی به شماره پیامک شرکت مطابقت داشته باشد.
 • جایزه تنها به شخصی که صاحب سیم کارت بوده و از آن شماره پیامک ارسال شده تحویل می گردد.