قوانین و اطلاعات مربوط به قرعه کشی در این قیمت آورده خواهد شد و همچنین میتوان ثبت نام را در همین قیمت ایجاد کرد